Otomobil

BMW M3 iki ayrı model olacak

Al­man lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si BMW, kı­sa sü­re ön­ce pa­za­ra sun­du­ğu 4 Se­ri­si­’y­le dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti. 3 Se­ri­si­’ni se­dan ve cou­pe/cab­ri­olet ola­rak iki ay­rı sı­nı­fa ayı­ran mar­ka, se­da­nı 3, spor­tif ver­si­yon­la­rıy­sa 4 Se­ri­si adı al­tı­na top­la­dı. Bu de­ği­şim, mar­ka­nın en se­vi­len spor oto­mo­bi­li M3’te de kar­şı­mı­za çık­tı. Mar­ka­nın yük­sek per­for­mans­lı mo­del­le­ri­ni ge­liş­ti­ren M de­part­ma­nı, mo­tor spor­la­rın­dan el­de et­ti­ği tec­rü­be­le­ri ar­tık iki fark­lı or­ta sı­nıf spor­cu­da ser­gi­le­ye­cek.

GÜNCEL MODEL 40 BİNİ GEÇTİ

Bu­gün iti­ba­riy­le 4’ün­cü nes­liy­le sa­tı­şı­na de­vam edi­len M3, dün­ya ça­pın­da 40 bi­nin üze­rin­de üre­ti­me ulaş­tı. 5’in­ci ne­sil­de kök­lü de­ği­şik­lik­le­re gi­den mar­ka, sa­tış ra­ka­mı­nı da­ha da yu­ka­rı çe­ke­cek gi­bi gö­rü­nü­yor. Ha­cim kü­çült­me mo­da­sı­na uyan se­ri, ar­tık tur­bo bes­le­me ve çift kav­ra­ma­lı oto­ma­tik şan­zı­man gi­bi ye­ni ne­sil ar­tı­la­rı ha­ne­si­ne yaz­dı­rı­yor. Ye­ni araç­lar­da kul­la­nı­lan stan­dart jant öl­çü­sü 18 inç ola­rak be­lir­le­nir­ken 19 inç­lik ver­si­yon­lar da op­si­yon lis­te­sin­de ye­ri­ni alı­yor.

80 KİLOGRAM HAFİFLEMİŞ

M de­part­ma­nı­nın 4’ün­cü ne­sil­de ilk kez kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı V8 mo­tor da ar­tık raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ara­cın şa­si­si ve göv­de bi­le­şen­le­rin­de kar­bon-el­yaf tak­vi­ye­li plas­tik (CFK) ve alü­min­yum gi­bi ha­fif mal­ze­me­ler bol­ca kul­la­nıl­mış. Her iki mo­de­lin de ta­va­nı kar­bon­dan imal edil­miş. Bu sa­ye­de ağır­lık 80 ki­log­ram dü­şü­re­rek cou­pe mo­del­de 1497 ki­log­ram­lık de­ğe­ri ya­ka­la­mış. Ara­cın test­le­ri­ni BMW Mo­tors­por­t’­un pro­fes­yo­nel ya­rış sü­rü­cü­le­ri ger­çek­leş­tir­miş. Ta­kı­mın DTM sü­rü­cü­sü Bru­no Speng­ler ve es­ki F1 ya­rış­çı­la­rın­dan Ti­mo Glock ara­cın kap­sam­lı test­le­ri­ni ve son ayar­la­rı­nı Nür­bur­gring-Nords­chle­ife pis­tin­de ger­çek­leş­tir­miş.

431 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Araç­ta 3 lit­re­lik ben­zin­li motor gö­rev ya­pı­yor. Çift tur­bo bes­le­me­li ünite, ön­ce­ki ne­sil­de kullanılan 4 litrelik V8’den da­ha güç­lü ve tork­lu. 431 bey­gir (+11 bey­gir) güç ve 550 nm (+150 nm) tork üre­ten ye­ni mo­tor, gü­cü­nü 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la ar­ka te­ker­lek­le­re ile­ti­yor. Mar­ka­nın yeni 7 ile­ri çift kav­ra­ma­lı M şan­zı­man ise op­si­yon lis­te­sin­de su­nu­la­cak. Bu ve­ri­ler ışı­ğın­da ara­cın 0-100 km/s iv­me­len­me sü­re­si de ya­rım sa­ni­ye­lik iyi­leş­mey­le 4.1 sa­ni­ye­ye ge­ri­le­miş. 250 ki­lo­met­rey­le sı­nır­lan­dı­rı­lan mak­si­mum hız, op­si­yo­nel ola­rak su­nu­lan M sü­rüş pa­ke­tiy­le 280 km/s’­ye ka­dar çı­ka­rı­la­bi­li­yor.

TÜKETİMDE YÜZDE 25 İYİLEŞME VAR

Bugün’den Gökhan Kara’nın haberine göre yük­se­len per­for­man­sa rağ­men mar­ka ya­kıt tü­ke­ti­min­de de iyi­leş­me­ye git­miş. Ha­cim kü­çült­me ve tur­bo bes­le­me­nin ge­tir­di­ği en bü­yük avan­taj­lar­dan olan ma­kul tü­ke­tim, ye­ni ne­sil spor­cu­la­ra yüz­de 25’lik ta­sar­ruf ola­rak yan­sı­mış. Mev­cut mo­de­lin 11.2 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­tim de­ğe­ri, ye­ni araç­lar­da 8.3 lit­re­ye dü­şü­yor.

Comments

comments

Comment here

Araç çubuğuna atla