-
Otomobil

BMW M3 iki ayrı model olacak

Al­man lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si BMW, kı­sa sü­re ön­ce pa­za­ra sun­du­ğu 4 Se­ri­si­’y­le dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti. 3 Se­ri­si­’ni se­dan ve cou­pe/cab­ri­olet ola­rak iki ay­rı sı­nı­fa ayı­ran mar­ka, se­da­nı 3, spor­tif ver­si­yon­la­rıy­sa 4 Se­ri­si adı al­tı­na top­la­dı. Bu de­ği­şim, mar­ka­nın en se­vi­len spor oto­mo­bi­li M3’te de kar­şı­mı­za çık­tı. Mar­ka­nın yük­sek per­for­mans­lı mo­del­le­ri­ni ge­liş­ti­ren M de­part­ma­nı, mo­tor spor­la­rın­dan el­de et­ti­ği tec­rü­be­le­ri ar­tık iki fark­lı or­ta sı­nıf spor­cu­da ser­gi­le­ye­cek.

GÜNCEL MODEL 40 BİNİ GEÇTİ

Bu­gün iti­ba­riy­le 4’ün­cü nes­liy­le sa­tı­şı­na de­vam edi­len M3, dün­ya ça­pın­da 40 bi­nin üze­rin­de üre­ti­me ulaş­tı. 5’in­ci ne­sil­de kök­lü de­ği­şik­lik­le­re gi­den mar­ka, sa­tış ra­ka­mı­nı da­ha da yu­ka­rı çe­ke­cek gi­bi gö­rü­nü­yor. Ha­cim kü­çült­me mo­da­sı­na uyan se­ri, ar­tık tur­bo bes­le­me ve çift kav­ra­ma­lı oto­ma­tik şan­zı­man gi­bi ye­ni ne­sil ar­tı­la­rı ha­ne­si­ne yaz­dı­rı­yor. Ye­ni araç­lar­da kul­la­nı­lan stan­dart jant öl­çü­sü 18 inç ola­rak be­lir­le­nir­ken 19 inç­lik ver­si­yon­lar da op­si­yon lis­te­sin­de ye­ri­ni alı­yor.

80 KİLOGRAM HAFİFLEMİŞ

M de­part­ma­nı­nın 4’ün­cü ne­sil­de ilk kez kul­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı V8 mo­tor da ar­tık raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ara­cın şa­si­si ve göv­de bi­le­şen­le­rin­de kar­bon-el­yaf tak­vi­ye­li plas­tik (CFK) ve alü­min­yum gi­bi ha­fif mal­ze­me­ler bol­ca kul­la­nıl­mış. Her iki mo­de­lin de ta­va­nı kar­bon­dan imal edil­miş. Bu sa­ye­de ağır­lık 80 ki­log­ram dü­şü­re­rek cou­pe mo­del­de 1497 ki­log­ram­lık de­ğe­ri ya­ka­la­mış. Ara­cın test­le­ri­ni BMW Mo­tors­por­t’­un pro­fes­yo­nel ya­rış sü­rü­cü­le­ri ger­çek­leş­tir­miş. Ta­kı­mın DTM sü­rü­cü­sü Bru­no Speng­ler ve es­ki F1 ya­rış­çı­la­rın­dan Ti­mo Glock ara­cın kap­sam­lı test­le­ri­ni ve son ayar­la­rı­nı Nür­bur­gring-Nords­chle­ife pis­tin­de ger­çek­leş­tir­miş.

431 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Araç­ta 3 lit­re­lik ben­zin­li motor gö­rev ya­pı­yor. Çift tur­bo bes­le­me­li ünite, ön­ce­ki ne­sil­de kullanılan 4 litrelik V8’den da­ha güç­lü ve tork­lu. 431 bey­gir (+11 bey­gir) güç ve 550 nm (+150 nm) tork üre­ten ye­ni mo­tor, gü­cü­nü 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la ar­ka te­ker­lek­le­re ile­ti­yor. Mar­ka­nın yeni 7 ile­ri çift kav­ra­ma­lı M şan­zı­man ise op­si­yon lis­te­sin­de su­nu­la­cak. Bu ve­ri­ler ışı­ğın­da ara­cın 0-100 km/s iv­me­len­me sü­re­si de ya­rım sa­ni­ye­lik iyi­leş­mey­le 4.1 sa­ni­ye­ye ge­ri­le­miş. 250 ki­lo­met­rey­le sı­nır­lan­dı­rı­lan mak­si­mum hız, op­si­yo­nel ola­rak su­nu­lan M sü­rüş pa­ke­tiy­le 280 km/s’­ye ka­dar çı­ka­rı­la­bi­li­yor.

TÜKETİMDE YÜZDE 25 İYİLEŞME VAR

Bugün’den Gökhan Kara’nın haberine göre yük­se­len per­for­man­sa rağ­men mar­ka ya­kıt tü­ke­ti­min­de de iyi­leş­me­ye git­miş. Ha­cim kü­çült­me ve tur­bo bes­le­me­nin ge­tir­di­ği en bü­yük avan­taj­lar­dan olan ma­kul tü­ke­tim, ye­ni ne­sil spor­cu­la­ra yüz­de 25’lik ta­sar­ruf ola­rak yan­sı­mış. Mev­cut mo­de­lin 11.2 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­tim de­ğe­ri, ye­ni araç­lar­da 8.3 lit­re­ye dü­şü­yor.

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her ay yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu