-
Türkiye

Tasfiye Edilen Savcıların Baktığı Davalar

Adalet Bakanı Bozdağ’ın isteği üzerine önceki gün 2 üyesi değiştirilen HSYK 1. Dairesi aralarında Turan Çolakkadı, Fikret Seçen ve Cihan Kansız’ın da bulunduğu 20 ismin görev yerini değiştirdi. Mühim birçok davayı yürüten başsavcı vekilleri düz savcı Binaldı.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) ad­li yar­gı ka­rar­na­me­si ile 20 ha­kim ve sav­cı­nın gö­rev ye­ri de­ğiş­ti. Ye­ni ka­rar­na­me ile Er­ge­nekon, Balyoz ve KCK gi­bi önem­li so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­ten sav­cı­lar ten­zi­li rüt­be­ye uğ­ra­dı.

DÜZ SAVCI OLARAK ATANDILAR

Ye­ni ka­rar­na­me­de, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, İs­tan­bul Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ge­ti­ril­di. Ço­lak­ka­dı­’nın ye­ri­ne Ba­kır­köy Baş­sav­cı­lı­ğı ya­pan es­ki DGM sav­cı­sı Ha­di Sa­li­hoğ­lu atan­dı.

Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­la­rın­da gö­rev alan ve da­ha son­ra Baş­sav­cı Ve­ki­li ya­pı­lan Fik­ret Se­çen Geb­ze Ad­li­ye­si­’ne, Ci­han Kan­sız Sa­kar­ya Ad­li­ye­si­’ne, Er­can Şa­fak ise Ko­ca­eli Ad­li­ye­si düz sav­cı ola­rak atan­dı.

HSYK Kararnamesi ve Görev Yeri Değişen 20 Savcının TAM LİSTESİ

Fikret Se­çen, Hrant Dink sui­kas­tı, As­ke­ri Ca­sus­luk ve Şan­taj so­ruş­tur­ma­sı, Meh­met Ha­be­ra­l’­ın giz­le­nen sağ­lık ra­po­ru ve Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da ya­pı­lan ara­ma­larla öne çı­kan isim­di.

Ci­han Kan­sız ise ga­ze­te­ci­ler Ne­dim Şe­ner ve Ah­met Şı­k’­ın da şüp­he­li­ler ara­sın­da ol­du­ğu Oda Tv id­di­ana­me­si­ni ha­zır­la­dı. Öte yan­dan Kan­sız es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ’­u ifa­de­ye ça­ğı­ran ve tu­tuk­la­ma­ya sevk eden sav­cı ola­rak bi­li­ni­yor.

BALYOZDA DA GÖREV ALMIŞTI

Baş­sav­cı Ve­ki­li Ali Gün­gör de Kar­ta­l’­da­ki Ana­do­lu Ad­li­ye­si­’ne düz sav­cı ola­rak atan­dı. İz­mi­r’­de­ki es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ba­ca­na­ğı­nın gö­zal­tı­na alın­dı­ğı yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nü ya­pan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ali Hay­dar, Kar­şı­ya­ka Ad­li­ye­si­’n­de düz sav­cı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. Ali Hay­dar, Bal­yoz so­ruş­tur­ma­sın­da da gö­rev al­mış­tı.

Yolsuzluk Soruşturmasını Yürüten Savcılar Dağıtıldı

AKKAŞ TEKİRDAĞ’A GÖREVLENDİRİLDİ

Bal­yoz da­va­sın­da du­ruş­ma sav­cı­lı­ğı ya­pan Ana­do­lu Ya­ka­sı Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Sa­vaş Kır­baş, Ga­zi­os­man­pa­şa Cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­la­rı­nı yü­rü­ten ve 17 Ara­lık opa­ras­yo­nun ar­dın­dan başla­tı­lan ikin­ci so­ruş­tur­ma­dan el çek­ti­ril­me­siy­le gün­de­me ge­len Mu­am­mer Ak­kaş da Te­kir­dağ Ad­li­ye­si­’ne düz sav­cı ola­rak gön­de­ril­di. Ak­kaş’ın, Hrat Dink, Sa­ban­cı sui­kas­tı, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri gi­bi so­ruş­tur­ma­la­rı da de­vam et­ti­ri­yor­du. Be­şik­taş Ad­li­ye­si­’n­de Hususi Yet­ki­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı iken özel­lik­le yü­rüt­tü­ğü KCK ve MİT so­ruş­tur­ma­la­rıy­la gün­de­me ge­len me­mur suç­la­rı sav­cı­sı Ad­nan Çi­men de, Bü­yük­çek­me­ce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na atan­dı.

KIRMIZILI KADIN SORUŞTURMASI

Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da oran­tı­sız güç kul­la­nan po­lis­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tan sav­cı Çi­men, son ola­rak Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da sim­ge bulunan “Kır­mı­zı­lı Ka­dı­n” so­ruş­tur­ma­sı­nı da yü­rüt­müş ve ka­dı­na gaz sı­kan po­lis hak­kın­da mes­lek­ten men ve ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va aç­mış­tı.

Emniyete Operasyon Bekçiyi de Vurdu

TIR’I ARAYAMAMIŞTI

TMK 10. mad­de ile yet­ki­li İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ok­tay Er­do­ğan da Ba­kır­köy Baş­sav­cı Ve­kil­li ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. Ha­ta­y’­da­ki “TIR”­ı ara­ma­sı en­gel­le­nen ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın HSYK’­ya hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu Ada­na Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Öz­can Şiş­man ise Mer­sin Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na atan­dı.

İs­tan­bul Ana­do­lu Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Akif Öz­gün Ada­lar Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na, Van Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Mus­ta­fa Al­per Ma­lat­ya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na ge­ti­ril­di. Van Ha­ki­mi Ha­tı­ran Al­per ise Ma­lat­ya Hâ­ki­mi ol­du.

Bozdağ, 3 savcı amacıyla inceleme izni verdi

Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz ve sav­cı­lar Mu­am­mer Ak­kaş ile Ce­lal Ka­ra amacıyla in­ce­le­me iz­ni ver­di.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) 3. Da­ire­si ara­la­rın­da, İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­nu yö­ne­ten İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz, 2. dal­ga so­ruş­tur­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ve­rin­ce gö­rev­den alı­nan Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş ile Ak­ka­ş’­ın ‘So­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le et­mek­le­’ suç­la­dı­ğı İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı ve ope­ras­yon son­ra­sı ata­nan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Se­la­mi Al­tı­no­k’­la bir­lik­te 9 ki­şi amacıyla in­ce­le­me ka­ra­rı al­mış­tı.

HSYK’­dan in­ce­le­me ka­ra­rı, ku­ru­lun baş­ka­nı bulunan Ada­let Ba­ka­nı Boz­da­ğ’­ın ona­yı­na su­nul­muş­tu. Da­ha ön­ce yap­tı­ğı bir ba­sın top­lan­tı­sın­da Tu­ran Ço­lak­ka­dı ile Se­la­mi Al­tı­nok hak­kın­da in­ce­le­me iz­ni ver­me­ye­ce­ği­ni açık­la­yan Ba­kan Boz­dağ, HSYK’­nın in­ce­le­me ka­ra­rı al­dı­ğı 3 is­me Onay ver­di. Boz­dağ, Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz ve sav­cı­lar Mu­am­mer Ak­kaş ile Ce­lal Ka­ra amacıyla in­ce­le­me iz­ni ver­di.

Hakim Diken’den suç duyurusu:

‘HEDEF GÖSTERİLDİM’

Bal­yoz Da­va­sı­’na da ba­kan İs­tan­bul 10. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin Baş­ka­nı Ha­kim Ömer Di­ken, Sa­bah Ga­ze­te­si­’n­de hak­kın­da çı­kan ha­ber­ler­le il­gi­li suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Baş­kan Di­ken, söz ko­nu­su ha­ber­ler­le ken­di­si­ne ha­ka­ret edil­di­ği­ni ve he­def gös­te­ril­di­ği­ni kay­det­ti.

AĞIR İTHAMLAR

Baş­kan Di­ken, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na iki di­lek­çe ver­di. Di­lek­çe­de, söz ko­nu­su ga­ze­te­de fo­toğ­ra­fı da ba­sı­la­rak yer alan ha­ber­de, gö­rev yap­tı­ğı 10 ve 13. Ağır Ce­za mah­ke­me­le­rin­de ve nö­bet­çi ha­kim ola­rak ver­di­ği ka­rar­lar be­lir­ti­le­rek te­rör örgütleri­ne he­def gös­te­ril­di­ği­ni kay­det­ti. Ay­nı ga­ze­te­de ‘Pa­ra­lel yar­gı­nın iki ad­re­si va­r’ baş­lık­lı ha­ber­de ver­di­ği ka­rar­la­rın ta­raf­lı ol­du­ğu­nun ile­ri sü­rül­dü­ğü­nü ha­tır­lat­tı.

Bir ta­kım ya­sa dı­şı olu­şum­la­rın üye­si ol­du­ğu yö­nün­de al­gı­lar oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­la­rak gö­re­vi ne­de­niy­le ha­ka­ret­te bu­lu­nul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Di­ken, her iki suç­la­ma yö­nün­den söz ko­nu­su ga­ze­te­nin so­rum­lu ya­zı iş­le­ri mü­dü­rü ve ha­be­ri ya­pan mu­ha­bir hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı ta­lep et­ti.      

Bugün Gazetesi

Yargıyı Başbakan’a Bağlayınca Yolsuzluklar Sona Erer mi?

Facebookta yorumla

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her ay yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu