-
BelçikaTürkiye

TUBA BELÇİKA’YA GELİYOR

Tuba Büyüküstün sonunda Avrupalıların dikkatini çekmeyi başardı. Oyuncu Ortadoğu yüzü olduğu firmanın Belçika’daki tanıtımı için 2 milyon dolara anlaşma yaptı

Tu­ba Bü­yü­küs­tün,  rol al­dı­ğı di­zi­ler sa­ye­sin­de Or­ta­do­ğu­’da bü­yük bir şöh­ret ya­ka­la­dı. Bu şöh­re­ti çok iyi de­ğer­len­di­ren Bü­yü­küs­tün, ön­ce Tür­ki­ye­’de­ki rek­lam­la­rın­da rol al­dı­ğı şam­pu­an fir­ma­sı­nın Or­ta­do­ğu yü­zü ol­du.

Ar­dın­dan da İs­pan­yol mü­cev­her fir­ma­sı Ar­te Mad­ri­d’­in Or­ta­do­ğu rek­lam­la­rın­da rol al­mak için 2 mil­yon do­la­ra imza attı. Bü­yü­küs­tü­n’­le yap­tık­la­rı ta­nı­tım­dan çok mem­nun ka­lan fir­ma yet­ki­li­le­ri gü­zel oyun­cu­ya söz­leş­me­yi uzat­ma­yı tek­lif et­ti. Özel­lik­le Du­ba­i ve Lüb­na­n’­da rol al­dı­ğı di­zi­ler rey­ting, ta­nıt­tı­ğı ürün­ler sa­tış re­kor­la­rı kı­rarken Bü­yü­küs­tü­n’­ü so­nun­da Av­ru­pa­lı­lar da keş­fet­ti.

2 MİLYON DOLAR ALDI

Ön­ce Bü­yü­küs­tü­n ’­ün geç­ti­ği­miz yıl rol al­dı­ğı 20 Da­ki­ka di­zi­si İtal­ya­’ya trans­fer ol­du. Ünlü oyuncu şimdi de  2007 yı­lın­dan bu ya­na ça­lış­tı­ğı şam­pu­an fir­ma­sı­nın Bel­çi­ka yü­zü ol­du. Ünlü oyuncu bu an­laş­ma­dan da 2 mil­yon do­lar aldı. Bü­yü­küs­tün, fir­ma­nın Tür­ki­ye­’de­ki rek­lam
kam­pan­ya­sı­nı ise en bü­yük ra­ki­bi Ber­gü­zar Ko­re­l’­e kap­tır­mış­tı.

 

Facebookta yorumla

Editör

Aktif Haber Belçika (www.aktif.be) Aktif Media öncülüğünde 2012 yılında, Türkçe ve Türk Kültürüne katkı sağlamak amacıyla Belçika'nın Başkenti Brüksel'de kurulmuştur. Tecrübe yıllarının ardından bugün yayın kuruluşumuz, Belçika'nın yanı sıra Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımıza her ay yayınlarını ulaştırarak, gündemi takip ediyor.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu